Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Dit privatliv er meget vigtigt for os. Derfor har vi udviklet denne politik for, at I kan forstå, hvordan vi indsamler, bruger, kommunikerer, videregiver og gør brug af personlige- og private oplysninger. Følgende beskriver vores privatlivspolitik.

 1. Før eller samtidig med indsamlingen af personlige oplysninger, vil vi identificere det formål, som oplysningerne bliver indsamlet for.
 2. Vi vil indsamle og bruge personlige oplysninger udelukkende med det formål at opfylde de formål vi har identificeret samt andre relaterede formål, medmindre vi modtager et samtykke fra den pågældende person eller som påkrævet af loven.
 3. Vi vil kun opbevare personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for opfyldelsen af disse formål.
 4. Vi vil indsamle personlige oplysninger med lovlige og rimelige midler og i givet fald, med den pågældendes persons viden eller samtykke.
 5. Personoplysninger skal være relevante for de formål, som de skal anvendes til, og i det omfang oplysningerne er nødvendige, bør de være nøjagtige, fuldstændige og up-to-date.
 6. Vi vil beskytte personlige oplysninger med fornuftige sikkerhedsforanstaltninger mod tab eller tyveri, samt uautoriseret adgang, videregivelse, kopiering, anvendelse eller modifikation i overensstemmelse med det danske Datatilsyn (lov om behandling af personoplysninger (Lov nr 429 af 31. maj 2000), der trådte i kraft den 1. juli 2000).
 7. Vi vil gøre informationen om vores politik og praksis i forbindelse med forvaltningen af personlige oplysninger synlig og tilgængelig for vores kunder.

Vi er forpligtet til at udføre vores forretning i overensstemmelse med disse principper for at sikre, at fortroligheden af personlige oplysninger er beskyttet og bevaret.

 

Privacy Policy

Your privacy is very important to us. Accordingly, we have developed this Policy in order for you to understand how we collect, use, communicate, disclose and make use of personal information. The following outlines our privacy policy.

 1. Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which information is being collected.
 2. We will collect and use personal information solely with the objective of fulfilling those purposes specified by us and for other related purposes unless we obtain the consent of the individual concerned or as required by law.
 3. We will only retain personal information as long as necessary for the fulfillment of those purposes.
 4. We will collect personal information by lawful and fair means and, where appropriate, with the knowledge or consent of the individual concerned.
 5. Personal data should be relevant to the purposes for which it is to be used, and, to the extent necessary for those purposes, should be accurate, complete and up-to-date.
 6. We will protect personal information by reasonable security safeguards against loss or theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification in accordance with the Danish Data Protection Agency (the Act on Processing of Personal Data (Act No. 429 of 31 May 2000) entered into force on 1 July 2000).
 7. We will make information about our policies and practices relating to the management of personal information available to our customers.

We are committed to conducting our business in accordance with these principles in order to ensure that the confidentiality of personal information is protected and maintained.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *